اثر عوامل جفت کننده مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه های لاستیکی EPDM تقویت شده با پرکننده سیلیکا

برای دستیابی به خواص مکانیکی مناسب در آمیزه های لاستیک EPDM ناگزیر باید از تقویت کننده ها استفاده کرد این الاستومر به دلیل چگالی کم, دارای قابلیت زیادی در پذیرش پرکننده است اما به دلیل سیر شدگی زیاد برای تقویت آن استفاده از عوامل جفت کننده برای ایجاد بر هم کنش بین پر کننده و زنجیر الاستومر بسیار متداول است

برای دستیابی به خواص مکانیکی مناسب در آمیزه های لاستیک EPDM ناگزیر باید از تقویت کننده ها استفاده کرد. این الاستومر به دلیل چگالی کم، دارای قابلیت زیادی در پذیرش پرکننده است. اما به دلیل سیر شدگی زیاد برای تقویت آن استفاده از عوامل جفت کننده برای ایجاد بر هم کنش بین پر کننده و زنجیر الاستومر بسیار متداول است. در این پژوهش، از سه نوع عامل جفت کننده متداول در صنعت لاستیک استفاده شده و اثر آنها بر فرایند پخت و خواص محصولات پخت شده لاستیک EPDM پر شده با سیلیکای رسوبی مقایسه شده است. همه عوامل جفت کننده بکار رفته باعث استحکام شبکه و تقویت آن و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی می شوند. عوامل جفت کننده با دو مکانیسم عمل می کنند: اثر بر فرایند پخت و ایجاد پیوندهای شیمیایی و همچنین ایجاد برهم کنش بین پرکننده و زنجیر پلیمر که با بررسی فرایند پخت و خواص مکانیکی آمیزه ها می توان تا حدودی سهم هر یک را معین کرد.

مجتبی ابطحی

غلام رضا بخشنده