مطالعه و ولکانش پروکسیدی و خواص مکانیکی لاستیک EPDM پر شده با سیلیکای رسوبی با عامل جفت کننده TAC

در این پژوهش, اثر نوع فرمولبندی و جفت کننده تری آلیل سیانورات بر پخت پروکسیدی و خواص آمیزه لاستیک EPDM پر شده با پر کننده سیلیکای رسوبی فعال مطالعه شده است

در این پژوهش، اثر نوع فرمولبندی و جفت کننده تری آلیل سیانورات بر پخت پروکسیدی و خواص آمیزه لاستیک EPDM پر شده با پر کننده سیلیکای رسوبی فعال مطالعه شده است. بررسی فرایند پخت و اندازه گیری خواص مکانیکی آمیزه های تهیه شده با مقادیر مختلف پر کننده، روغن و جفت کننده نشان می دهد که پر کننده سیلیکا خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه ها را بهبود می بخشد و جفت کننده TAC نیز با شرکت در فرایند پخت و برهم کنش الاستومر - پر کننده بر خواص مکانیکی آمیزه اثر می گذارد. همچنین، با طراحی مناسب فرمولبندی آمیزه می توان خواص مکانیکی را بهبود داده و به پختی بهینه دست یافت.

غلام رضا بخشنده

سیدمجتبی ابطحی