مطالعه رئولوژی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن وینیل استات در حالت مذاب

در این پژوهش رفتار رئولوژی دینامیکی دو گروه آمیخته پلی اتیلن سبک با کوپلیمر اتیلن وینیل استات و پلی اتیلن سنگین با کوپلیمر اتیلن وینیل استات در حالت مذاب, مطالعه و مقایسه شد

در این پژوهش رفتار رئولوژی دینامیکی دو گروه آمیخته پلی اتیلن سبک با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات و پلی اتیلن سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب، مطالعه و مقایسه شد. گرانروی تمامی این آمیخته ها با افزایش دما و بسامد کاهش می یابد. بر اساس داده های رئولوژی و روش تجزیه Han، آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات سازگار بوده، ریز ساختار (حالت شکل شناسی) مشابهی دارند. با این تفاوت که سازگاری پلی اتیلن سبک با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات به سبب تشابه ساختاری بیشتر، زیادتر است. همچنین، با افزایش مقدار اتیلن - وینیل استات در آمیخته، سازگاری آمیخته پلی اتیلن سنگین و کوپلیمر اتیلن - وینیل استات کاهش می یابد. نتایج نشان می دهد دما اثری بر ریز ساختار آمیخته های بررسی شده ندارد.

حسین علی خنک دارسنگ دهی

احمد اسدی نژاد

احمد یاوری

سیدحسن جعفری