تهیه و شناسایی پوشش های نانوکامپوزیتی هیبریدی آلی معدنی بر پایه تترامتوکسی سیلان و رزین اپوکسی به روش سل ژل

پوشش های هیبریدی آلی معدنی نانو کامپوزیتی به دلیل داشتن خواص مکانیکی مطلوب, مقاومت خوبی در برابر خراش و خوردگی دارند و کاربردهای بسیار زیادی پیدا کرده اند بنابراین, جایگزین مناسبی برای پوششهای کرومات دار به شمار می روند

پوشش های هیبریدی آلی - معدنی (نانو کامپوزیتی) به دلیل داشتن خواص مکانیکی مطلوب، مقاومت خوبی در برابر خراش و خوردگی دارند و کاربردهای بسیار زیادی پیدا کرده اند. بنابراین، جایگزین مناسبی برای پوششهای کرومات دار به شمار می روند. هدف از این پژوهش، تهیه پوششهای هیبریدی شفاف برای محافظت از سطوح آلومینیمی است که چسبندگی خوب به سطح فلز، مقاومت در برابر خوردگی و خراش و پایداری گرمایی زیادی داشته باشند. این پوششهای هیبریدی شامل شبکه های در هم نفوذ کننده دو جزء آلی و معدنی اند. فاز معدنی از تترامتوکسی سیلان (TMOS) و فاز آلی از رزین اپوکسی و عامل پخت آمین آروماتیکی تشکیل شده است. این پوششهای هیبریدی با استفاده از فرایند سل- ژل تهیه و به روش غوطه وری روی ورقه های آلومینیم سری ۱۰۵۰ اعمال شد. با استفاده از طیف سنجی زیر قرمز انتقال فوریه و بازتابش کلی تضعیف شده بر هم کنشهای شیمیایی بین سطوح آلومینیوم و پوشش هیبریدی و تشکیل پیوند O-SI‍‍‍‍‍-‍‍‍‍‍C بررسی شد. پایداری گرمایی نمونه ها به وسیله تجزیه گرما وزنی و تجزیه گرمایی همزمان به اثبات رسید. توزیع اندازه ذرات معدنی در این پوشش به کمک میکروسکوپ الکترون پویشی مطالعه شد. اندازه ذرات در حدود ۲۰-۱۰۰ nm بود. این پوششها از شفافیت زیادی برخوردار بودند که این خاصیت به کمک طیف سنجی UV-visible تایید شد. همچنین، استحکام چسبندگی با استفاده از روش Cross-cut و میزان مقاومت در برابر خوردگی پوششهای هیبریدی با انجام آزمونهای پاشش مه نمک و رطوبت بررسی شد.

نازنین فرهادیار

اعظم رحیمی

امیر ارشادلنگرودی