بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید

ضایعات پلی اتیلن ترفتالات (PET) را می توان با روشهای مکانیکی و شیمیایی بازیافت کرد. آبکاشفت یکی از روشهای شیمیایی بازیافت پلی اتیلن ترفتالات است.

ضایعات پلی اتیلن ترفتالات (PET) را می توان با روشهای مکانیکی و شیمیایی بازیافت کرد. آبکاشفت یکی از روشهای شیمیایی بازیافت پلی اتیلن ترفتالات است. مزایای این روش، تهیه مستقیم ترفتالیک اسید بدون ایجاد محصول واسطه، خلوص زیاد ترفتالیک اسید (TPA) حاصل و ارزانی مواد اولیه است. در این پژوهش، واپلیمر شدن پلی اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید به منظور دستیابی به بیشترین بازده ترفتالیک اسید بررسی شده است. محدوده غلظت سولفوریک اسید بین ۳ تا ۱۵ M، زمان بین ۳ تا ۷ h و دما بین ۱۳۰ تا ۱۷۰?C انتخاب شده است. در نهایت غلظت ۱۲ M سولفوریک اسید، زمان ۵ h و دمای ۱۴۰?C که در این شرایط بیشترین مقدار تبدیل PET و بازده ترفتالیک اسید بدست می آید به عنوان شرایط بهینه برای واپلیمر شدن PET مشخص شد. ترفتالیک اسید حاصل با روشهای طیف سنجی FTIR، تجزیه عنصری و تعیین ارزش اسیدی بررسی شد. ارزش اسیدی ترفتالیک اسید حاصل از شرایط بهینه ۶۶۷ بود، نتایج حاصل موید آن است که بازده ترفتالیک اسید تقریبا با مقدار تبدیل PET برابر است.