بهبود مقاومت خوردگی پوشش های هیبریدی آلی معدنی بر پایه اپوکسی سیلیس با استفاده از عامل پخت دیول آروماتیک

پوشش هیبریدی آلی معدنی تهیه شده به کمک فرایند سل ژل به دلیل داشتن شبکه آلی معدنی در ساختار خود دارای مجموعه ای از خواص مکانیکی و شیمیایی اند بنابراین, برای محافظت از خوردگی مورد توجه قرار گرفته اند

پوشش هیبریدی آلی- معدنی تهیه شده به کمک فرایند سل- ژل به دلیل داشتن شبکه آلی- معدنی در ساختار خود دارای مجموعه‌ای از خواص مکانیکی و شیمیایی‌اند بنابراین، برای محافظت از خوردگی مورد توجه قرار گرفته‌اند. این پوشش‌ها طی دو فرایند آبکافت و تراکم ترکیبات سیلانی ۳-گلسیدوکسی پروپیل‌تری متوکسی سیلان (GPTMS)و تترامتوکسی‌سیلان (TMOS) در مجاورت کاتالیزور اسیدی و عامل پخت بیس فنون (BPA)A که دیولی آروماتیک است تهیه شدند. سطح فیلم‌های تشکیل شده به کمک تصاویر میکروسکوپ نوری و پیوندهای ایجاد شده بین عامل اپوکسی ترکیب سیلانی و عامل پخت و نیز عامل پخت و لایه اکسیدی سطح بستر فلزی به وسیله طیف سنجی ATR-IR بررسی شد. مقاومت خوردگی این پوشش‌ها نیز به وسیله آزمایش‌های الکتروشیمیایی و آزمایش شتاب یافته خوردگی (پاشش مه نمک) مطالعه شد. نتایج بررسی تصاویر میکروسکوپ نوری و طیف سنجی ATR-IR نشان داد که سطح این پوشش‌ها عاری از هرگونه ترک است و کاهش شدت پیک‌های جذبی درناحیه ۷۵۰و۹۰۶ cm-۱ و وجود پیک جذبی در ناحیه۹۳۶ cm-۱ را به ترتیب می‌توان به تشکیل پیوندهای عرضی بین عامل اپوکسی ترکیب سیلانی و لایه اکسیدی سطح بستر فلزی نسبت داد. بررسی نتایج آزمایش‌های الکتروشیمیایی و آزمایش شتاب یافته خوردگی نشان داد که این ترکیبات مقاومت خوبی در برابر خوردگی از خود نشان می‌دهند همچنین، کامل نشدن واکنش آبکافت در اثر کاهش محتوای آب و بیشتر شدن میزان تخلخل در اثر افزایش محتوای سیلانی باعث کاهش مقاومت خوردگی این پوشش‌ها می‌شود.

روح انگیز زندی زند

امیر ارشادلنگرودی

اعظم رحیمی