اثر آلایش عناصر خاکی نادر سبک در ابر رساناهای دمای بالای ۱۲۳

طیفهای XRD ترکیبات ساخته شده نشان می دهد که تمامی نمونه های Gd BaLa ۱۲۳ تک فاز ۱۲۳ هستند, اما در ترکیبات Nd BaPr ۱۲۳ و Gd BaNd ۱۲۳ وجود ناخالصی به ازای x ۰ ۸ کاملا مشهود است

نمونه های بسبلوری Gd(Ba۲-xNdx)Cu۳O۷+d{Gd(BaNd)۱۲۳} , Gd(Ba۲-xLax)Cu۳O۷+d{Gd(BaLa)۱۲۳} , Nd(Ba۲-xPrx) Cu۳O۷+d{Nd(BaPr)۱۲۳} با مقادیر آلایش ۰.۸ ۰.۰£x£ به روش واکنش حالت جامد ساخته شده است. طیفهای XRD ترکیبات ساخته شده نشان می دهد که تمامی نمونه های Gd(BaLa)۱۲۳ تک فاز ۱۲۳ هستند، اما در ترکیبات Nd(BaPr)۱۲۳ و Gd(BaNd)۱۲۳ وجود ناخالصی به ازای x=۰.۸ کاملا مشهود است. حد حل پذیری در نمونه های Gd(BaNd)۱۲۳ و Gd(BaNd)۱۲۳ و Nd(BaPr)۱۲۳ به ترتیب تقریبا برابر با ۰.۶, ۰.۵۵, ۱.۱ تخمین زده شد. اندازه گیری مقاومت الکتریکی نمونه ها نشان می دهد که افزایش آلایشها باعث کاهش دمای گذار و افزایش مقاومت می شود که این تغییرات با آلایش Pr بیشتر از Nd و La است. بررسی حالت هنجار مقاومت الکتریکی نشان می دهد که در نمونه های عایق سازوکار رسانش ۳D-VRH است. پهن شدگی منحنی مقاومت در حضور میدان مغناطیسی با مدلهای AH , TAFC بررسی شد. نتایج نشان می دهد که انرژی میخکوبی و زوج شدگی پیوندگاههای جوزفسون به صورت رابطه توانی با افزایش میدان کاهش می یابد. همچنین این مقادیر با افزایش آلایش کاهش می یابند. آلایش Pr در ایجاد مقاومت مغناطیسی موثرتر از Nd و La است.

محبوبه میرزاده

پرستو ملکی

محمد اخوان