مشخصه های آماری ذرات ضبط مغناطیسی

در ضبط مغناطیسی, از منحنی مغناطش باقی مانده محیط بر حسب میدان اعمال شده, Mr h, پارامترهایی به دست می آیند که بیانگر خواص محیط از لحاظ ظرفیت ضبط و نسبت سیگنال به نوفه می باشند

در ضبط مغناطیسی، از منحنی مغناطش باقی مانده محیط بر حسب میدان اعمال شده، Mr(h)، پارامترهایی به دست می آیند که بیانگر خواص محیط از لحاظ ظرفیت ضبط و نسبت سیگنال به نوفه می باشند. بنابر مدل SW)Stoner-Wohlfarth )، حلقه پسماند ذره مغناطیسی تک حوزه ناهمسانگرد، در جهت آسان ذره، مربعی شکل است و در جهت سخت آن بین دو حد Hk و – Hk خطی می باشد. در مورد بافتی از ذرات یکسان با محورهای آسان موازی، نوفه محیط به روش آماری توسط Mallinson محاسبه شده است. مدل Preisach در تکمیل مدل SW برای ذرات با محور آسان موازی، توزیعهای گوسی از Hk و میدان برهمکنش Hi در نظر می گیرد و مربعی بودن حلقه مغناطش پسماند محیط را محاسبه می کند. با وجود این لازم است در محیطی با توزیع جهت داری از محور آسان ذرات، سازوکار تغییرات Mr از روی مشخصه های آماری سیستم شناخته شود. در کار حاضر، ابتدا نمونه هایی از ذرات آهن تک حوزه و سوزنی شکل به طول ۰.۳mm رشد داده و بافتهای جهت داری از آنها تهیه شده است. آنگاه با چندین اندازه گیری مغناطیسی، توزیع محور آسان نمونه ها تعیین، و اثر پهنای این توزیع روی اندازه های Mr و وادارندگی (He) بررسی شده است. تفاوت نتایج با مدل SW در مورد Hc بیانگر نوعی همبستگی ذرات در ماده است که منشا آن برهمکنش دو قطبیهای مغناطیسی است. همچنین روشی برای تعیین توزیع میدان کلیدزنی ذرات ارایه گردیده و برای نمونه های مختلف اعمال شده است. باریک بودن این توزیع، عامل کاهش پهنای ناحیه گذار مغناطش در محیط ضبط و افزایش سیگنال است. بالا بودن میدان در بیشینه توزیع، نشانه توانایی افزایش ظرفیت ضبط در محیط است.

سیدعلی سبط

محمد اخوان