گرانی و هندسه

اصل هم‌ارزی بیان می‌دارد در یک چهارچوب مرجع لخت محلی آثار گرانی حضور ندارند. در چنین چهارچوب مرجعی همه قوانین فیزیک همانند یک چهارچوب مرجع لخت راستین در فضای بین ستاره‌ای، دور از هر جسم گرانی داری هستند.