گرانی و هندسه

اصل هم ارزی بیان می دارد در یک چهارچوب مرجع لخت محلی آثار گرانی حضور ندارند در چنین چهارچوب مرجعی همه قوانین فیزیک همانند یک چهارچوب مرجع لخت راستین در فضای بین ستاره ای, دور از هر جسم گرانی داری هستند

اصل هم‌ارزی بیان می‌دارد در یک چهارچوب مرجع لخت محلی آثار گرانی حضور ندارند. در چنین چهارچوب مرجعی همه قوانین فیزیک همانند یک چهارچوب مرجع لخت راستین در فضای بین ستاره‌ای، دور از هر جسم گرانی داری هستند. برعکس در چهارچوب مرجع شتابدار در فضای بین ستاره‌ای گرانی ساختگی وجود خواهد داشت در چنین چهارچوب مرجعی قوانین فیزیک درست چنانند که گوئی چهارچوب مرجع روی یک جسم گرانی‌دار یا نزدیک آن ساکن است. بنابراین دستگاه‌هائی که در یک میدان گرانش سقوط آزاد دارند دستگاه‌های لخت‌اند.

این اصل را انیشتین در سال ١٩١١ حدس زد اما تکمیل و انتشار آن تا سال ١٩١٦ به طول انجامید یک نتیجه که از اصل هم‌ارزی استفاده می‌شود این است که سرعت نور در هر فضای بین ستاره‌ای تقریباً ۸^۱۰?۳ m/s است.

مهدی دهقان