مفاهیم بنیادی طیف الکترومغناطیس

‎به طور غیر منطقی ولی به ترتیب تاریخی ، از ناحیه مرئی شروع می کنیم و به خارج از آن فرا می رویم. ‏در واقع اگر ناحیه مرئی را یک کمی به طرف فروسرخ و فرا بنفش گسترش دهیم ‏ناحیه نسبتا مشخص بین ( ۱ میکرومتر ) ۲۰۰۰ آنگستروم به وجود می آید. که آسان ترین ناحیه براکار ‏کردن است.