ساختار الکترونی Y-۱۲۳ درفشار متعارف و فشارهای بالا

خواص الکترونی ترکیب YBa۲Cu۳O۷ با روش انرژی کل – شبه پتانسیل در تقریب چگالی موضعی با در نظرگرفتن تصحیحات گرادیانی بررسی شده است.