ساختار الکترونی Y ۱۲۳ درفشار متعارف و فشارهای بالا

خواص الکترونی ترکیب YBa۲Cu۳O۷ با روش انرژی کل – شبه پتانسیل در تقریب چگالی موضعی با در نظرگرفتن تصحیحات گرادیانی بررسی شده است

خواص الکترونی ترکیب YBa۲Cu۳O۷ با روش انرژی کل – شبه پتانسیل در تقریب چگالی موضعی با در نظرگرفتن تصحیحات گرادیانی بررسی شده است. ساختار نوار انرژی، چگالی حالتهای الکترونی و چگالی بار این ترکیب در تقریب چگالی موضعی و تصحیح گرادیانی محاسبه شده است. مقایسه نتایج محاسبات با نتایج روشهای دیگر مانند TB,LMTO,LCAO,LAPW در این دستگاه نشان می دهد که شکل کلی ساختار نوار انرژی، چگالی حالتها و چگالی بار الکترونی در همخوانی خوبی با آن نتایج می باشد، اگر چه در جزییات، مانند روشهای دیگر، اختلافهای کوچکی وجود دارد. با این دقت محاسبه، اختلاف نتایج در تقریب چگالی موضعی و تصحیحات گرادیانی کوچک است.

علاوه بر انجام محاسبات بالا، خواص الکترونی و ساختاری این ترکیب با اعمال فشار بالا برسلول واحد در تقریب چگالی موضعی بررسی شده است. ساختار نوار انرژی، چگالی حالتهای الکترونی، چگالی بار الکترونی، طول پیوندها برای فشار متعارف و فشارهای بالا و تغییرات مقدار حاملهای حفره در صفحات CuO۲ و زنجیره های Cu-O با تغییر فشار بر ترکیب، محاسبه شده است. از انجام این محاسبات نتیجه می شود که مقدار حاملهای حفره هم در صفحات CuO۲ و هم در زنجیره های Cu-O افزایش می یابد. افزایش مقدار حاملهای حفره، هم در صفحات و هم در زنجیره ها نشان می دهد که افزایش حاملها درصفحات CuO۲ تنها عامل برای تغییرات Tc با فشار در این ترکیب نیست. این نتیجه همچنان نشان می دهد که الگوی انتقال بار القایی فشار (PICT) برای توجیه تغییرات Tc­ در این ترکیب کامل نیست. از این محاسبات، مدول حجمی و حجم تعادلی سلول واحد به ترتیب مقادیر ۱۸۴GPa و ۱۷۴.۸۹ انگستروم مکعب به دست آمده که در همخوانی با نتایج کارهای تجربی می باشد.

حسین خسروآبادی

محمدرضا محمدی زاده

محمد اخوان