میدانهای مغناطیسی بزرگ مقیاس و جفت شدگیهای الکترو دیلاتونی و خمش

در این مقاله تولید میدانهای مغناطیسی بزرگ مقیاس در عالم, ناشی از افت و خیزهای کوانتومی میدان مغناطیسی در دوران تورمی و توسط جفت شدگی آن با میدان دیلاتون و اسکالر خمش ریچی بررسی شده و همچنین نشان داده شده که می توان میدانهایی با شدت مشاهده شده امروزی را تولید کرد

در این مقاله تولید میدانهای مغناطیسی بزرگ مقیاس در عالم، ناشی از افت و خیزهای کوانتومی میدان مغناطیسی در دوران تورمی و توسط جفت شدگی آن با میدان دیلاتون و اسکالر خمش ریچی بررسی شده و همچنین نشان داده شده که می توان میدانهایی با شدت مشاهده شده امروزی را تولید کرد. در مورد تحول میدان دیلاتون دو حالت وجود دارد. حالت اول این که تحول میدان دیلاتون پس از دوران تورمی خاتمه یابد و حالت دوم این که تحول میدان دیلاتون پس از دوران بازگرمایش ادامه پیدا کرده و با واپاشی آن خاتمه یابد که در این مقاله حالت اول بررسی می شود. پس از اتمام تحول دیلاتون به نظریه الکترومغناطیس معمولی بازگشته و مقدار میدان مغناطیسی امروزی را محاسبه می کنیم.

آزاده اختری زواره

بهروز میرزا

علیرضا حجتی