معادله بته سالپیتر در فضای نا جا به جایی

در این مقاله اثر فضای ناجابه جایی بر معادله بته سالپیتر برای حالت مقید دو ذره بررسی شده است

در این مقاله اثر فضای ناجابه جایی بر معادله بته سالپیتر برای حالت مقید دو ذره بررسی شده است. در این بررسی حالات مقید دو ذره ای با ذرات اسپین -۰ اسپین۰، اسپین ۲/۱- اسپین ۲/۱ و اسپین ۱/۲- اسپین ۰ در نظر گرفته شده است. در طیف انرژی، پایینترین تصحیح مستقل از اسپین در همه موارد از مرتبه ??? شروع می شود. در همین حال تصحیح وابسته به آسپین در فضای ناجابه جایی از مرتبه ??۶ می باشد.

منصور حقیقت

آزاده احمدیان