سنگ شناسی، شیمی کانی ها و سنگ زایی متاپلیت های مجموعه تنبور واقع در شرق سیرجان (استان کرمان)

مجموعه دگرگونی تنبور شرق سیرجان در استان کرمان از نظر سنگ شناسی شامل تناوبی از سنگ های رسوبی و دگرگون شده است.