کاربرد طیف سنج بازتابی nm۴۰۰ ۲۵۰۰ به عنوان ابزاری نوین در بررسی های کانی شناسی زیست محیطی بررسی موردی جنوب غرب استرالیا

نشت های آبگون های طبیعی شور و اسیدی به عنوان یکی از مشکلات در حال افزایش در بیشتر نقاط جهان از جمله استرالیا است که به تدریج موجب تخریب زمین های کشاورزی و کاهش محصولات زراعی می شود در بررسی های اخیر آزمایشگاهی, صحرایی, و سنجش از دور, به صورت گسترده ای از فرایندهای بازتابی نور مریی موج کوتاه فروسرخ ۴۰۰ ۲۵۰۰nm برای شناسایی کانی های سطحی مواد زاید معدنی تحت تاثیر نشت های طبیعی اسیدی, و ارزیابی اثرهای این مواد زاید بر سیستم های زیستی و آب شناسی استفاده شده است

نشت های آبگون های طبیعی شور و اسیدی به عنوان یکی از مشکلات در حال افزایش در بیشتر نقاط جهان از جمله استرالیا است که به تدریج موجب تخریب زمین های کشاورزی و کاهش محصولات زراعی می شود. در بررسی های اخیر آزمایشگاهی، صحرایی، و سنجش از دور، به صورت گسترده ای از فرایندهای بازتابی نور مریی- موج کوتاه فروسرخ (۴۰۰-۲۵۰۰nm) برای شناسایی کانی های سطحی مواد زاید معدنی تحت تاثیر نشت های طبیعی اسیدی، و ارزیابی اثرهای این مواد زاید بر سیستم های زیستی و آب شناسی استفاده شده است. بررسی تغییرات ریخت شناسی و کانی شناسی در مناطق متاثر از نشت های طبیعی شور و اسیدی بیانگر تغییرات فصلی در کانی شناسی سطحی است که بازتابی از عملکرد سولفیدی شدن و فرایندهای هوازدگی اکسایشی سولفیدهاست. با نمونه برداری فصلی از توالی توپوگرافی سطح خاک منطقه مورد مطالعه و آزمایش هایXRD ، SEM، و VNIR روی آنها، عملکرد یاد شده مورد تایید قرار گرفته است. طیف بازتابی مریی- فروسرخ نزدیک (VNIR) از کانی های سطحی از مناطق مختلف توالی توپوگرافی، به دلیل جذب نوارهای اکسیدی و هیدروکسیدهای آهن، اختلاف طیفی مشخصی را در گستره VNIR نشان می دهد. این اختلاف در کانی شناسی سطحی، طی ماه های خشک می تواند از طریق روش های دورسنجی چند طیفی و فرا طیفی به ویژه در تابستان، شناسایی شود. بنابراین با شناسایی کانی های سطحی نسبت به پراکنش مکانی و زمانی، به نشت های طبیعی شور و اسیدی که سبب تخریب زمین های کشاورزی شده است، پی خواهیم برد که در این راستا می توان از نقشه برداری ناحیه ای استفاده کرد.