بررسی قابلیت تبادل یونی ناترولیت طبیعی در نمک های مذاب

در این کار پژوهشی قابلیت تبادل یونی ناترولیت نسبت به کاتیون های پتاسیم, تالیم, سزیم, کلسیم, نیکل, مس, و کبالت از سه خانواده قلیایی, قلیایی خاکی, و عناصر واسطه در محیط مذاب بررسی شد

در این کار پژوهشی قابلیت تبادل یونی ناترولیت نسبت به کاتیون های پتاسیم، تالیم، سزیم، کلسیم، نیکل، مس، و کبالت از سه خانواده قلیایی، قلیایی خاکی، و عناصر واسطه در محیط مذاب بررسی شد. در ادامه با تغییر شرایط مختلف از جمله دما، زمان، و نسبت زئولیت به نمک، میزان تغییر در درصد تبادل یون مورد بررسی قرار گرفت. تلاش برای جایگزین کردن کاتیون های کلسیم، نیکل، مس، و کبالت در ناترولیت به نتیجه مطلوب نرسید و درصد تبادل این کاتیون ها به ترتیب برابر ۳.۱۴, ۶.۲۹, ۲.۵۱ و ۵.۰۳ به دست آمد در حالی که کاتیون های پتاسیم، تالیم، و سزیم به ترتیب درصد تبادل ۶۶.۶۷, ۸۲.۳۸ و ۴۲.۹۸ را نشان دادند.