بررسی پارامترهای عملیاتی موثر بر دانه بندی نمک سدیم کلرید در متبلور کننده DTB در مقیاس رومیزی

نمک طعام یا سدیم کلرید, یکی از موادی است که از دیرباز در رژیم غذایی انسان وجود داشته و از مهم ترین الکترولیت های موجود در مایعات بین سلولی بدن انسان است به علت مصرف روزانه این ماده و همچنین کاربرد آن در صنایع غذایی, کیفیت آن در دنیا همواره مورد توجه بوده است

نمک طعام یا سدیم کلرید، یکی از موادی است که از دیرباز در رژیم غذایی انسان وجود داشته و از مهم ترین الکترولیت های موجود در مایعات بین سلولی بدن انسان است. به علت مصرف روزانه این ماده و همچنین کاربرد آن در صنایع غذایی، کیفیت آن در دنیا همواره مورد توجه بوده است. دستیابی به کیفیت بالای نمک به روش های متفاوت انجام می شود. روش انتخابی صنعتی برای تهیه نمک طعام خوراکی روش تبلور است. در تهیه نمک به این روش، پارامترهای عملیاتی متفاوتی بر خلوص و دانه بندی تاثیر دارند. مهم ترین این پارامترها بار حرارتی انتقالی به متبلور کننده، زمان اقامت ماگما در متبلور کننده، دور همزن و غلظت خوراک است. در این تحقیق، با هدف بررسی میزان تاثیر این پارامترها بر دانه بندی سدیم کلرید، متبلور کننده لوله ای کشانه ای انتخاب و در مقیاس رومیزی طراحی و ساخته شد. با استفاده از تحلیل تاگوچی اثر پارامترهای مهم در سه سطح متفاوت روی دانه بندی نمک طعام بلوری، طی ۹ آزمایش با دو بار تکرار (در مجموع ۱۸ آزمایش) انجام و نتیجه های آن به وسیله نرم افزار ۴Qualitek- تحلیل آماری شد. این آزمایش ها در شرایطی که مخزن متبلور کننده حاوی ۷ لیتر محلول نمک طعام بود، انجام گرفت. بررسی نتیجه های آزمایش ها نشان می دهد، متغیر بار حرارتی بیشترین اثر را روی دانه بندی فراورده نهایی دارد. غلظت خوراک و زمان اقامت به ترتیب مقام دوم و سوم اهمیت را از نظر تاثیرگذاری بر دانه بندی بلورهای نمک سدیم کلرید دارند و تاثیر دورهمزن بر دانه بندی بلورها قابل اغماض است. در پایان بهترین شرایط عملیاتی برای تولید بلورهای نمک طعام معین شد که عبارت اند از محلول خوراک با غلظت۳۷ درصد (برحسب سدیم کلرید)، دور همزن ۹۰۰ دور در دقیقه، زمان اقامت ۶۰ دقیقه و بار حرارتی ۵۰۰ وات.

محمد شاهینی

سیدجواد احمدپناه

نرمین بهرامی آده