اثر باز پخت بر ساختار بلوری لایه های نازک سولفید کادمیوم

لایه های نازک سولفید کادمیوم به روش تبخیر در خلا تهیه شد اثر باز پخت در مجاورت هوا و در دماهای ۲۰۰oC, ۱۰۰oC و ۳۰۰oC بررسی و با لایه های بدون باز پخت مقایسه گردید

لایه های نازک سولفید کادمیوم به روش تبخیر در خلا تهیه شد. اثر باز پخت در مجاورت هوا و در دماهای ۲۰۰oC, ۱۰۰oC و ۳۰۰oC بررسی و با لایه های بدون باز پخت مقایسه گردید. با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD) برای آنالیز ساختار شبکه لایه ها، معلوم شد که ساختار لایه ها شش گوشی با جهت رشد (۰۰۲) بوده و بیشترین بی نظمی آن در دمای باز پخت بالاتر از ۲۰۰oC رخ داده است.