عناصر کشف شده به روش طیف سنجی

به حکم سرنوشت ، سزیوم نخستین عنصر روی زمین است که توسط روش طیف سنجی شناخته شده است و اگر این روش به وجود نیامده بود بعید نبود که عنصر مزبور سرنوشت دیگری می داشت .