استخراج مدل سه بعدی جسم با ادغام ویژگی های مستخرج از تصاویر استریو, تخمین حرکت و تصاویر نیم رخ

در این مقاله یک روش جدید برای بازسازی مدل سه بعدی جسم صلب با استفاده از نیم رخ های آن در طول زمان حرکت در این مقاله یک روش جدید برای بازسازی مدل سه بعدی جسم صلب با استفاده از نیم رخ های آن در طول زمان حرکت جسم ارائه می گردد

در این مقاله یک روش جدید برای بازسازی مدل سه بعدی جسم صلب با استفاده از نیم‌رخ‌های آن در طول زمان حرکت در این مقاله یک روش جدید برای بازسازی مدل سه بعدی جسم صلب با استفاده از نیم‌رخ‌های آن در طول زمان حرکت جسم ارائه می‌‌گردد. ایده اصلی مقاله ارائه راهکاری مناسب جهت کاهش مشکلات و تنگناهای موجود در بازسازی دقیق مدل سه بعدی همراه با افزایش سرعت بازسازی می‌‌باشد. از جمله این مشکلات می‌‌توان به ابهام موجود در تطبیق تصاویر استریو برای نواحی با درجه تباین پائین، توازن غیر دقیق شدت نور و رنگ دوربین‌ها در مرحله راه اندازی و ایجاد خطا در تطبیق نقاط متناظر، ایجاد سایه بدلیل تغییر زاویه تابش منبع نور در زمان حرکت جسم و خطای ناشی از آن در تخمین حرکت و نهایتاً وابستگی شدید روش نیم‌رخ به تعداد دوربینها اشاره نمود. در این مقاله یک روش کاملا ابتکاری برای ادغام سه روش تطبیق استریو، تخمین حرکت و نیم‌رخ پیشنهاد می‌‌گردد که با بهره جوئی از نقاط قوت هر روش، به برطرف ساختن نقاط ضعف آنها می‌‌پردازد. ابتکارات بکار گرفته شده در این مقاله عبارتند از: ارائه الگوریتم مبتنی بر رشد ناحیه برای نقاط همسایگی با تفاضل رنگ پائین، جهت افزایش دقت در فرآیند حذف پس‌زمینه. استخراج نقاط ویژگی جسم با درجه تباین بالا، جهت افزایش دقت تطبیق استریو و کاهش حساسیت آن به توازن شدت نور و رنگ دوربین‌ها. بکارگیری روش تطبیق چندگانه به جای تطبیق استریو، جهت افزایش دقت در استخراج مختصات سه بعدی نقاط منفرد جسم. استفاده از نقاط منفرد سه بعدی برای تخمین دقیق حرکت جسم صلب. ایجاد دوربین‌های مجازی و افزایش تعداد نیمرخ‌های جسم در مدت زمان حرکت جسم. ارائه یک الگوریتم سریع سلسله مراتبی جهت استخراج پوسته قابل دید از نیم‌رخ‌های جسم.

حسین ابراهیم نژاد صدیق

حسن قاسمیان