فیزیک لیزر

فاصله بین دو نقطه یکسان موج می باشد که مشخص کننده رنگ موج است با تعیین رنگ, انرژی و طول موج می توان یک موج را نسبت به دیگر موج ها سنجید

نور چهار مشخصه اصلی دارد:

الف) طول موج (wave length): فاصله بین دو نقطه یکسان موج می‌باشد که مشخص‌کننده رنگ موج است. با تعیین رنگ، انرژی و طول موج می‌توان یک موج را نسبت به دیگر موج‌ها سنجید.

ب) سرعت (Velocity): سرعت موج تعیین‌کننده تندی عبور موج از یک محیط مشخص می‌باشد.

ت) دامنه (Amplitude): دامنه یا شدت موج با ارتفاع بلندی (height) میدان الکتریکی یا مغناطیسی مشخص می‌شود.

از آنجا که نور دارای میدان الکتریکی و مغناطیسی می‌باشد این میدان‌ها با ماده بر هم کنش نشان می‌دهند. میدان مهم میدان الکتریکی است چون با الکترون‌های کوچک که در ترکیبات مواد شرکت دارند بر هم کنش دارد.

دکتر سید مهدی مهدوی مرتضوی