نظریه مکانیک کوانتومی

نظریه مکانیک کوانتومی, نظریه ای بسیار موفق است بسیاری از پدیده ها را توضیح می دهد و نتایج آزمایش ها را با دقت بسیار خوبی پیش بینی می کند

نظریه مکانیک کوانتومی، نظریه‌ای بسیار موفق است. بسیاری از پدیده‌ها را توضیح می‌دهد و نتایج آزمایش‌ها را با دقت بسیار خوبی پیش‌بینی می‌کند. در واقع این نظریه، تنها ابزاری است که برای مطالعه پدیده‌های اتمی و زیراتمی در اختیار داریم.

اما موفقیت مکانیک کوانتم به قیمت کنار گذاشته‌شدن مفاهیم بسیاری حاصل شده است که جزء لاینفک فیزیک کلاسیک بوده‌اند:

مکانیک کوانتومی، مسیر حرکت ذرات را مشخص نمی‌کند. احتمال آن‌که نتیجه مشخصی در اندازه‌گیری به‌دست آید را پیش‌بینی می‌کند اما نمی‌گوید که در فاصله میان دو اندازه‌گیری، چه رخ می‌دهد.