نظریه ها در فیزیک

در فیزیک, انواع و اقسام نظریه ها را می توان تشخیص داد بیشتر آنها نظریه هائی سازنده اند یعنی می کوشند تا با شروع از مصالحی که طرح صوری نسبتاً ساده ای دارند, تصویری از پدیده های پیچیده تر بسازند

در فیزیک، انواع و اقسام نظریه‌ها را می‌توان تشخیص داد. بیشتر آنها نظریه‌هائی سازنده‌اند؛ یعنی می‌کوشند تا با شروع از مصالحی که طرح صوری نسبتاً ساده‌ای دارند، تصویری از پدیده‌های پیچیده‌تر بسازند. مثلاً نظریه جنبشی گازها در پی آن است که فرایندهای مکانیکی گرمائی و پرکنشی را به حرکات مولکولی تحویل کند، یعنی آنها را براساس فرضیهٔ حرکت مولکولی توضیح دهد وقتی‌که می‌گوئیم به فهم دسته‌ای از فرایندهای طبیعی توفیق یافته‌ایم همواره منظورمان این است که به نظریه‌ای سازنده دست یافته‌ایم که فرایندهای مورد بحث را شامل می‌شود. به موازات این دستهٔ بسیار مهم نظریه‌ها دستهٔ دومی وجود دارد که آن را ”نظریه‌های مبتنی بر اصول“ می‌نامند. در این نظریه‌ها به‌جای روش ترکیبی، روش تحلیلی به‌کار گرفته می‌شود.