دیدگاه اینشتین نسبت به مکانیک کوانتومی

همه چیز از کنگره سولوی شروع شد. بانی این سری کنگره ها، یک صنعتگر آلمانی به نام ارنست سولوی بود. او اولین کنگره بین المللی سولوی را کمی قبل از شروع جنگ جهانی اول، در شهر بروکسل برگزار کرد.