راکتورهای اتمی قدرت

راکتورهای هسته ای قدرت نقش تولید انرژی را به عهده داردند. در هر واکنش شکافت هسته ای حدود Mev ۲۰۰ یا ۱۱- ۱۰*۳/۲ ژول انرژی آزاد می شود. قسمت عمده این انرژی ساطع شده به صورت انرژی سینتیک دو پاره هسته می باشد.