Bang و تئوری همه چیز

تـئوری دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند از ابتدا مقادیر ماده و ضدماده برابر بوده اند ولی ضدماده خیلی زود ازبین رفت بعد از ۰ ۰۰۰۱ ثانیه مزونها,پروتونها و نوترونها در دمای ۱۲^۱۰درجه تشکیل شدند

Big Bang (۱ (مهبانگ) و پیدایش ماده:

شناخته شده ترین تـئوری درباره ی پیدایش جهان هستی مهبانگ است.مهبانگ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰سال قبل رخ داد.این نظریه می گوید چیزی به بزرگی اتم که دمای بسیار بالایی داشت،منفجر شد.بعداز ۳۵-^۱۰ ثانیه کوارکها(ذرات تشکیل دهنده پروتون و نوترون) و آنتی کوارکها به وجود آمدند.هنگامی که کوارکها و آنتی کوارکها به هم پیوستند،یکدیگر را ویران و انرژی با دمای ۲۷^۱۰آزاد کردند.

نظریه ی دیگری می گوید مقدار ماده ی بیشتری نسبت به ضدماده وجود داشته است و اگر چنین نبود اکنون هیچ ستاره یا سیاره ای در جهان وجود نداشت.ولی در این مورد شبهاتی وجود دارد زیرا نظریه ی مهبانگ بیان می کند که انفجار بزرگ مورد بحث،انفجاری متقارن بوده است و این مستلزم بـــرابـــری ماده و ضدماده می باشد.

تـئوری دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند از ابتدا مقادیر ماده و ضدماده برابر بوده اند ولی ضدماده خیلی زود ازبین رفت.بعد از ۰.۰۰۰۱ ثانیه مزونها،پروتونها و نوترونها در دمای ۱۲^۱۰درجه تشکیل شدند.بعد از ۳ دقیقه پرتونها و نوترونها با یونها آمیخته شدند و بعد از کاهش دما (هنگامی که دما به ۳۰۰۰درجه رسید،یعنی۳۰۰۰۰۰ سال بعد!) این یونها الکترون جذب کردند و بدین ترتیب اولین اتم متولد شد.عناصر اولیه هیدروژن و هلیم بودند.در تمامی این مراحل انرژی بسیار زیادی وجود داشت.بنابراین ماده،به صورتی که ما امروزه می شناسیم، به وجود آمد.

در طول مدت انفجار بزرگ نیروی یکپارچه به ۴ نیروی بنیادی (گرانش،نیروی الکترومغناطیس،نیروی هسته ای ضعیف و نیروی هسته ای قوی) تقسیم شد.

۲) نظریه نیروهای متحد:

تـئوری همه چیز بزرگترین مسئله ی فیزیک نوین است.این نظریه بیان می کند که تنها یک نیروی یکپارچه بعد از انفجار بزرگ وجود دارد که از ۴ نیروی بنیادی تشکیل شده است.

▪ ۴نیروی بنیادی:

۱) نیروی هسته ای قوی => رنج :m ۱۵- ^۱۰ ، قدرت: ۱ ، محل پیدایش: میان کوارکها

۲) نیروی الکترومغناطیسی => ": بی نهایت ، ": ۲-^۱۰ ، ": میان ذرات باردار

۳) نیروی هسته ای ضعیف => ": m۱۵-^۱۰ ، ": ۱۳-^۱۰ ،": میان لپتونها(نوترونها و الکترونها)

۴) نیروی گرانش => ": بی نهایت ، ": ۳۸-^۱۰ ، ": میان تمام ذرات

امروزه تلاش می شود این ۴ نیرو متحد شوند.براساس تلاشهای صورت گرفته کشف شده است که بین نیروی الکترومغناطیس و هسته ای ضعیف تقارنی وجود دارد که شکسته شده است. مهم است که بدانیم ذرات W+-، W--و Z۰- (بوزونهای ضعیف) ذرات تبادلی نیروی هسته ای ضعیف می باشند.

در جهان ما میدان هیگز وجود دارد که با میدان نیروی ضعیف متحد می شود.با استفاده از انرژی زیاد میدان هیگز از بین می رود، در نتیجه ذرات تبادلی نیروی ضعیف آزاد شده، مانند فوتونها عمل می کنند.برای کشف این موضوع ۳ دانشمند،از جمله عبدالسلام، جایزه ی نوبل دریافت کردند.طی آزمایشی در CERN،در پروتون-آنتی پروتون-کولیدر این ذرات پیدا شدند بنابراین نیروی الکتروضعیف به اثبات رسید.حال فیزیکدانان به دنبال راهی برای برقراری ارتباط میان نیروی الکتروضعیف و نیروی هسته ای قوی هستند.

توضیح:" بوزونهای هیگز ذرات بنیادی فرضی هستند که براساس مدل استاندارد ذرات فیزیکی فرض شده اند.این بوزونها ذرات حامل برای میدان هیگز می باشند که تصور می شود برای جرم دادن به تمام ذرات در جهان نفوذ کرده اند.ولی وجود این ذرات هنوز مشاهده نشده است.از آنجایی که میدان هیگز یک کمیت اسکالر است،بوزونهای هیگز دارای اسپین ۰ میباشند.

بوزونهای هیگز که ذرات خدا نیز نامیده می شوند،اولین بار توسط پیتر هیگز فرض شدند.انتظار می رود با تحقیقاتی که در CERN صورت می گیرد،وجود بوزونهای هیگز تایید شود."