کوانتوم کروموداینامیک QCD

معرفی دستاوردهای برندگان نوبل فیزیک ۲۰۰۴ برهم کنش ذرات رنگی اکتشافی که جایزه نوبل فیزیک امسال را از آن خود کرد اهمیتی اساسی در فهم ما از چگونگی کارکرد یکی از نیرو های بنیادین طبیعت داشته است.