لویی پاستور

"لویی پاستور" ، کاشف بزرگ جهان ، در ۲۷ دسامبر سال ۱۸۲۲ در شهر دول ، از شهرهای فرانسه ، پا به عرصه حیات نهاد.