جرم نوع دوم M۲

در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم درکنار خلاء، ماده و انرژی اشغالگران اصلی آن محسوب می شوند. ماده و انرژی در بحث های مربوط به فیزیک بسیار پرکار بودند بگونه ای که بدون آنها فیزیک چیزی برای گفتن ندارد.