مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی

ارسطو، در مقایسه با اتمیستها، همانگونه که مفصلأ در رساله موقعیت مونیسم و پلورالیسم در متافیزیک ارسطو توضیح داده ام، پلورالیسم را بمثابه مفهومی ادراکی تلقی میکند، یعنی از نظر "ترتیب توضیح" مونیستی است، در صورتیکه "ترتیب حس"، پلورالیستی است.