سه قدرتی كه در جهان حكومت می كنند

«۲ راه برای زندگی است: یكی از این تفكر كه هیچ چیز یك معجزه نیست. دیگر این تفكر كه همه چیز یك معجزه است» آلبرت اینشتین (۱۹۵۵-۱۸۹۷)