سالشمار زندگی اینشتین

اینشتین برخلاف دستاوردهای علمی پرآوازه اش در كودكی بسیار ضعیف بود.