نسبیت عام چیست و به چه كار می آید؟

نسبیت خاص پیش بینی هایی می كند كه برای ما بسیار عجیبند. مثلاً اینكه ساعت های متحرك كندتر كار می كنند، خط كش های متحرك كوتاه ترند.