مردی كه زیاد می دانست

اینشتین به معلمی علاقه داشت اما تا مدت دو سال نتوانست شغل ثابتی به دست آورد و با تدریس خصوصی و جانشینی معلمان دیگر زندگی خود را می گذراند. سرانجام به عنوان بازرس در دفتر ثبت علائم و اختراعات سوئیس استخدام شد.