ترکیبات شیمیایی

مایعی بی رنگ که در cْ ۱۵۰ به جوش می آید ؛ محلول در الکل و اتر ؛ نامحلول در آب ؛ به عنوان واسطه برای ساختن کاپروئیک اسید استفاده می شود . نام دیگر آن متیل هگزانوآت است .

▪ متیل کاپروآت . methyl caproate فرمول ترکیب: [ CH۳(CH۲)۴COOCH۳ ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی بی رنگ که در cْ ۱۵۰ به جوش می آید ؛ محلول در الکل و اتر ؛ نامحلول در آب ؛ به عنوان واسطه برای ساختن کاپروئیک اسید استفاده می شود . نام دیگر آن متیل هگزانوآت است . ▪ متیل بنزتونیوم کلرید . methylbenzethonium chloride فرمول ترکیب: [ C۲۷H۴۴O۲Cl . H۲O ] توضیحات: (شیمی آلی ) بلورهایی بی رنگ با نقطه ذوب cْ ۱۶۳ ـ ۱۶۱ ؛ محلول در الکل ، بنزن داغ ، کلروفرم و آب ؛ به عنوان ضد باکتری استفاده می شود . ▪ متیل بنزوآت . methyl benzoate فرمول ترکیب: [ C۶H۵CO۲CH۳ ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی خوشبو و بی رنگ که در cْ ۱۹۹ به جوش می آید ؛ کمی محلول در الکل و آب و محلول در اتر ؛ در عطر سازی و به عنوان حلال استفاده می شود . نام دیگر آن روغن نیوب است . ▪ متیل ارتو ـ بنزوئیل بنزوآت . methyl ortho – benzoylbenzoate فرمول ترکیب: [ C۶H۵COC۶H۴COOCH۳ ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق و بی رنگ با نقطه جوش cْ ۳۵۱ کمی محلول در آب ؛ به عنوان نرم کننده استفاده می شود . ▪ متیل بنزیل الکل . methylbenzyl alcohol فرمول ترکیب: [ C۶H۵CH(CH۳)OH ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق و بی رنگ با بوی ملایم گل مانند و نقطة جوش cْ ۲۰۴ ؛ محلول در آب ؛ در عطرها و رنگینه ها و به عنوان چاشنی استفاده می شود. ▪ متیل بنزیل آمین . methylbenzylamine فرمول ترکیب: [ C۶H۵CH(CH۳)NH۲ ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق و بی رنگ با نقطه جوش cْ ۵/۱۸۸ ؛ محلول در اغلب حلالهای آلی ؛ به عنوان امولسیون کننده استفاده می شود . ▪ متیل بنزیل اتر . methylbenzyl ether فرمول ترکیب: [ C۶H۵CH(CH۳)OCH(CH۳)C۶H۵ ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق و به رنگ کاه با نقطة جوش cْ ۳/۲۸۶ در .mmHg ۷۶۰ ۳۲۵ ، ۱۰۱( پاسکال ) ؛ کمی محلول در آب ؛ به عنوان حلال وماده نرم کنندة لاستیک سنتزی استفاده می شود. ▪ ۲ـ متیل ـ ۱ ـ بوتانول . ۲-methyl – ۱ – butanol فرمول ترکیب: [ C۵H۱۲O ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی با نقطه جوش cْ ۱۲۸ و امتزاج پذیر با الکل و اتر ؛ کمی محلول در آب ؛ به عنوان حلال در سنتز آلی و افزودنی در روغنها و رنگها استفاده می شود . ▪ متیل بوتن . methyl butene فرمول ترکیب: [ C۵H۱۰ ] توضیحات: (شیمی آلی ) هر یک از دو ایزومر مایع فرار و قابل اشتعال ؛ محلول در الکل و نامحلول در آب : ۳ ـ متیل ـ ۱ ـ بوتن در cْ۲۰ به جوش می آید ؛ به عنوان واسطة شیمیایی و در تولید مواد سوختی با اکتان بالا استفاده می شود . نام دیگر آن ایزوپروپیل اتیلن است۳ ـ متیل ـ ۲ ـ بوتن در cْ ۳۸ به جوش می آید ؛ به عنوان داروی بیهوشی ، موادسوختی با اکتان بالا استفاده می شود . نام دیگر آن ایزوپروپیل اتیلن است . ▪ متیل بوتیل کتون . methyl butyl ketone فرمول ترکیب: [ CH۳COC۴H۹ ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی که در cْ ۱۲۷ به جوش می آید محلول در آب ، الکل و اتر ؛ به عنوان حلال استفاده می شود . نام دیگر آن پروپیل استون است . ▪ متیل بوتینول . methylbutynol فرمول ترکیب: [ HC : CCOH(CH۳)۲ ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی بی رنگ که در cْ ۱۰۴ به جوش می آید ؛ امتزاج پذیر با آب و محلول در اغلب حلالهای آلی ؛ به عنوان پایدار کنندة ترکیبات آلی کلردار شده ، حلال و واسطه شیمیایی استفاده می شود . ▪ ۲ ـ متیل بوتیرآلدهید . ۲-methylbutyaidehyde فرمول ترکیب: [ CH۳CH۲CH(CH۳)CHO ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق با نقطة جوش cْ ۹۳/۹۲ ، محلول در الکل و اتر ؛ به عنوان جلادهنده در آبکاری استفاده می شود. نام دیگر آن ۲ ـ متیل بوتانال است . ▪ مرکوروکلرات . mercurous chlorate فرمول ترکیب: [ Hg۲(ClO۳)۲ ] توضیحات: (شیمی معدنی ) بلورهایی به رنگ سفید وسمی ک در cْ ۲۵۰ تجزیه می شود ، محلول در آب و الکل ، در تماس با مواد آتش زا منفجر می شود . نام دیگر آن جیوة کلرات است . ▪ متیل کاپرات . methyl caprate فرمول ترکیب: [ , CH۳(CH۲)۸COOCH۳ ] توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق و بی رنگ با نقطة جوش cْ ۲۴۴ ؛ محلول در الکل و اتر ؛ در ساختن شوینده ها ، پایدار کننده ها ، نرم کننده ها ، منسوجات و روان کننده ها استفاده می شود . نام دیگر آن متیل دکانوآت است . ▪ مرکورویدید . mercurous iodide فرمول ترکیب: [ Hg۲l۲ ] توضیحات: (شیمی معدنی ) گردی به رنگ زرد وسمی ، بی مزه و بی بو ؛ با حرارت کدر می شود ، نامحلول در آب ، الکل و اتر ؛ در cْ ۱۴۰ تصعید می شود ؛ به عنوان داروی خارجی استفاده می شود . نام دیگر آن جیوة پروتویدید است . ▪ سرب مولیبدات . lead molybdate فرمول ترکیب: [ PbMoO۴ ] توضیحات: ( شیمی معدنی )گردی به رنگ زرد ، سمی ، محلول در اسیدها و نامحلول در آب و الکل و سمی که درc ْ۴۰۲ ذوب می شود ؛ درcْْْ ۹۵۴ به جوش می آید ؛ در عکاسی ، پزشکی ، چاپ ، اکلیل و برای برنزة کردن استفاده می شود . ▪ لپیدین . lepidine فرمول ترکیب: [ C ۹H ۶NCH۳ ] توضیحات: ( شیمی آلی ) آلکالوئیدی که به عنوان یک مایع روغنی از درخت گنه گنه مشتق می شود ؛ در cْ۲۶۶ به جوش می آید ؛ محلول در اتر ، بنزن و الکل ؛ در سنتز آلی استفاده می شود ▪ لیمونن . limonene فرمول ترکیب: [ C ۱۰H۱۶ ] توضیحات: ( شیمی آلی ) مایعی بی رنگ ، نامحلول در آب که د رcْ۱۷۶ به جوش می آید ؛ ترپنی با بوی لیموترش و فعال نوری که در روغن مرکبات و روغن نعناع فلفلی و نعنای تند وجود دارد . ▪ لینالیل استات . linaly acetate فرمول ترکیب: [ (CH۳)۲C:CH(CH۲)۲CCH۳(OCOCH۳)CH:CH۲ ] توضیحات: ( شیمی آلی )استر استیک اسید لینالول ؛ مایعی روغنی و بی رنگ با بوی ترنج که در cْ۱۱۰ ـ ۱۰۸ به جوش می آید ؛ در عطرها و به عنوان چاشنی استفاده می شود . ▪ لیتیم کلرید . lithium chloride فرمول ترکیب: [ LiCl.۲H ۲O ] توضیحات: ( شیمی معدنی )ترکیبی بی رنگ و محلول در آب که تشکیل بلورهای هشت وجهی را می دهد ؛ درcْ ۱۴ ذوب می شود ؛ برای تشکیل شورآب غلیظ ، در سیستمهای تهویه مطبوع تجاری وبه عنوان پیروتکنیک در گدازآورهای جوشکاری و لحیم کاری استفاده می شود . ▪ لیتیم فلوئورید . lithium FLUORIDE فرمول ترکیب: [ LiF ] توضیحات: ( شیمی معدنی )گردی به رنگ سفید و سمی که در cْ ۸۷۰ ذوب می شود ؛ درcْ۱۶۷۰ به جوش می آید ؛ نامحلول در الکل ، کمی محلول در آب و محلول در اسید ها ؛ به عنوان محیط مبادلة گرما ، گدازآور و جوشکاری و لحیم کاری ، در سرامیکها و به عنوانو به عنوان بلور در دستگاههای مادون قرمز استفاده می شود . ▪ لیتیم یدید . lithium iodide فرمول ترکیب: [ ] توضیحات: ( شیمی معدنی )بلورهایی محلول در آب و الکل سفید ؛ Lit درcْ ۴۴۶ ذوب می شود ؛LiI.۳H۲O درcْ ۷۲ آب از دست می دهد ؛ در پزشکی عکاسی و آبهای معدنی استفاده می شود ▪ لیتیم مولیبدات . lithium molybdate فرمول ترکیب: [ Li۲ MoO۴ ] توضیحات: ( شیمی معدنی ) بلورهایی به رنگ سفید و محلول در آب که در cْ ۷۰۵ ذوب می شود ؛ به عنوان کاتالیزگر کراکینگ ( نفت ) کاتالیزوری و مادة افزودنی آسیا برای فولاد استفاده می شود . ▪ لیتیم نیترات . lithium nitrate فرمول ترکیب: [ NiNO۳ ] توضیحات: ( شیمی معدنی ) گردی بی رنگ و محلول در اب و الکل که در cْ ۲۶۱ ذوب می شود ؛ به عنوان محیط مبادلة گرما ، در سرامیکها ، آتشبازی ، پلهای نمکی و سیستمهای سردسازی استفاده می شود . ▪ لیتیم استئارات . lithium stearate فرمول ترکیب: [ LiC ۱۸H ۳۵O۲ ] توضیحات: ( شیمی معدنی ) بلورین به رنگ سفید با نقطة ذوب cْ۲۲۰ ؛ در مواد آرایشی ، پلاستیکها و گریسها و به عنوان بازدارندة خوردگی در نفت استفاده می شود . ▪ لیتیم تترابورات . lithium tetraborate فرمول ترکیب: [ Li۲ B ۴O ۷.۵H ۲O ] توضیحات: ( شیمی معدنی ) بلورهایی به رنگ سفید که در cْ ۲۰۰ آب از دست می دهد ؛ نامحلول در الکل ، محلول در آب ؛ در سرامیکها استفاده می شود . ▪ لوفین . lophine فرمول ترکیب: [ C ۲۱H ۱۶O۲ ] توضیحات: ( شیمی آلی ) ترکیبی بلورین ، بی رنگ و نامحلول در آب ، که در cْ ۲۷۵ ذوب می شود ؛ به عنوان معرف در آزمونهای خنثی سازی فلوئورسان استفاده می شود . ▪ سرب کرومات . leadchromate فرمول ترکیب: [ PbCrO۴ ] توضیحات: ( شیمی معدنی ) بلورهایی به رنگ زرد ، نامحلول در آب و سمی که در cْ ۸۴۴ ذوب می شود ؛ محلول در اسیدها ؛ به عنوان رنگدانة رنگ استفاده می شود .