ترکیبات شیمیایی

مایعی بی رنگ که در cْ ۱۵۰ به جوش می آید محلول در الکل و اتر نامحلول در آب به عنوان واسطه برای ساختن کاپروئیک اسید استفاده می شود نام دیگر آن متیل هگزانوآت است

▪ متیل کاپروآت . methyl caproate

فرمول ترکیب: [ CH۳(CH۲)۴COOCH۳ ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی بی رنگ که در cْ ۱۵۰ به جوش می آید ؛ محلول در الکل و اتر ؛ نامحلول در آب ؛ به عنوان واسطه برای ساختن کاپروئیک اسید استفاده می شود . نام دیگر آن متیل هگزانوآت است .

▪ متیل بنزتونیوم کلرید . methylbenzethonium chloride

فرمول ترکیب: [ C۲۷H۴۴O۲Cl . H۲O ]

توضیحات: (شیمی آلی ) بلورهایی بی رنگ با نقطه ذوب cْ ۱۶۳ ـ ۱۶۱ ؛ محلول در الکل ، بنزن داغ ، کلروفرم و آب ؛ به عنوان ضد باکتری استفاده می شود .

▪ متیل بنزوآت . methyl benzoate

فرمول ترکیب: [ C۶H۵CO۲CH۳ ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی خوشبو و بی رنگ که در cْ ۱۹۹ به جوش می آید ؛ کمی محلول در الکل و آب و محلول در اتر ؛ در عطر سازی و به عنوان حلال استفاده می شود . نام دیگر آن روغن نیوب است .

▪ متیل ارتو ـ بنزوئیل بنزوآت . methyl ortho – benzoylbenzoate

فرمول ترکیب: [ C۶H۵COC۶H۴COOCH۳ ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق و بی رنگ با نقطه جوش cْ ۳۵۱ کمی محلول در آب ؛ به عنوان نرم کننده استفاده می شود .

▪ متیل بنزیل الکل . methylbenzyl alcohol

فرمول ترکیب: [ C۶H۵CH(CH۳)OH ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق و بی رنگ با بوی ملایم گل مانند و نقطة جوش cْ ۲۰۴ ؛ محلول در آب ؛ در عطرها و رنگینه ها و به عنوان چاشنی استفاده می شود.

▪ متیل بنزیل آمین . methylbenzylamine

فرمول ترکیب: [ C۶H۵CH(CH۳)NH۲ ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق و بی رنگ با نقطه جوش cْ ۵/۱۸۸ ؛ محلول در اغلب حلالهای آلی ؛ به عنوان امولسیون کننده استفاده می شود .

▪ متیل بنزیل اتر . methylbenzyl ether

فرمول ترکیب: [ C۶H۵CH(CH۳)OCH(CH۳)C۶H۵ ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق و به رنگ کاه با نقطة جوش cْ ۳/۲۸۶ در .mmHg ۷۶۰ ۳۲۵ ، ۱۰۱( پاسکال ) ؛ کمی محلول در آب ؛ به عنوان حلال وماده نرم کنندة لاستیک سنتزی استفاده می شود.

▪ ۲ـ متیل ـ ۱ ـ بوتانول . ۲-methyl – ۱ – butanol

فرمول ترکیب: [ C۵H۱۲O ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی با نقطه جوش cْ ۱۲۸ و امتزاج پذیر با الکل و اتر ؛ کمی محلول در آب ؛ به عنوان حلال در سنتز آلی و افزودنی در روغنها و رنگها استفاده می شود .

▪ متیل بوتن . methyl butene

فرمول ترکیب: [ C۵H۱۰ ]

توضیحات: (شیمی آلی ) هر یک از دو ایزومر مایع فرار و قابل اشتعال ؛ محلول در الکل و نامحلول در آب : ۳ ـ متیل ـ ۱ ـ بوتن در cْ۲۰ به جوش می آید ؛ به عنوان واسطة شیمیایی و در تولید مواد سوختی با اکتان بالا استفاده می شود . نام دیگر آن ایزوپروپیل اتیلن است۳ ـ متیل ـ ۲ ـ بوتن در cْ ۳۸ به جوش می آید ؛ به عنوان داروی بیهوشی ، موادسوختی با اکتان بالا استفاده می شود . نام دیگر آن ایزوپروپیل اتیلن است .

▪ متیل بوتیل کتون . methyl butyl ketone

فرمول ترکیب: [ CH۳COC۴H۹ ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی که در cْ ۱۲۷ به جوش می آید محلول در آب ، الکل و اتر ؛ به عنوان حلال استفاده می شود . نام دیگر آن پروپیل استون است .

▪ متیل بوتینول . methylbutynol

فرمول ترکیب: [ HC : CCOH(CH۳)۲ ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی بی رنگ که در cْ ۱۰۴ به جوش می آید ؛ امتزاج پذیر با آب و محلول در اغلب حلالهای آلی ؛ به عنوان پایدار کنندة ترکیبات آلی کلردار شده ، حلال و واسطه شیمیایی استفاده می شود .

▪ ۲ ـ متیل بوتیرآلدهید . ۲-methylbutyaidehyde

فرمول ترکیب: [ CH۳CH۲CH(CH۳)CHO ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق با نقطة جوش cْ ۹۳/۹۲ ، محلول در الکل و اتر ؛ به عنوان جلادهنده در آبکاری استفاده می شود. نام دیگر آن ۲ ـ متیل بوتانال است .

▪ مرکوروکلرات . mercurous chlorate

فرمول ترکیب: [ Hg۲(ClO۳)۲ ]

توضیحات: (شیمی معدنی ) بلورهایی به رنگ سفید وسمی ک در cْ ۲۵۰ تجزیه می شود ، محلول در آب و الکل ، در تماس با مواد آتش زا منفجر می شود . نام دیگر آن جیوة کلرات است .

▪ متیل کاپرات . methyl caprate

فرمول ترکیب: [ , CH۳(CH۲)۸COOCH۳ ]

توضیحات: (شیمی آلی ) مایعی قابل احتراق و بی رنگ با نقطة جوش cْ ۲۴۴ ؛ محلول در الکل و اتر ؛ در ساختن شوینده ها ، پایدار کننده ها ، نرم کننده ها ، منسوجات و روان کننده ها استفاده می شود . نام دیگر آن متیل دکانوآت است .

▪ مرکورویدید . mercurous iodide

فرمول ترکیب: [ Hg۲l۲ ]

توضیحات: (شیمی معدنی ) گردی به رنگ زرد وسمی ، بی مزه و بی بو ؛ با حرارت کدر می شود ، نامحلول در آب ، الکل و اتر ؛ در cْ ۱۴۰ تصعید می شود ؛ به عنوان داروی خارجی استفاده می شود . نام دیگر آن جیوة پروتویدید است .

▪ سرب مولیبدات . lead molybdate

فرمول ترکیب: [ PbMoO۴ ]

توضیحات: ( شیمی معدنی )گردی به رنگ زرد ، سمی ، محلول در اسیدها و نامحلول در آب و الکل و سمی که درc ْ۴۰۲ ذوب می شود ؛ درcْْْ ۹۵۴ به جوش می آید ؛ در عکاسی ، پزشکی ، چاپ ، اکلیل و برای برنزة کردن استفاده می شود .

▪ لپیدین . lepidine

فرمول ترکیب: [ C ۹H ۶NCH۳ ]

توضیحات: ( شیمی آلی ) آلکالوئیدی که به عنوان یک مایع روغنی از درخت گنه گنه مشتق می شود ؛ در cْ۲۶۶ به جوش می آید ؛ محلول در اتر ، بنزن و الکل ؛ در سنتز آلی استفاده می شود

▪ لیمونن . limonene

فرمول ترکیب: [ C ۱۰H۱۶ ]

توضیحات: ( شیمی آلی ) مایعی بی رنگ ، نامحلول در آب که د رcْ۱۷۶ به جوش می آید ؛ ترپنی با بوی لیموترش و فعال نوری که در روغن مرکبات و روغن نعناع فلفلی و نعنای تند وجود دارد .

▪ لینالیل استات . linaly acetate

فرمول ترکیب: [ (CH۳)۲C:CH(CH۲)۲CCH۳(OCOCH۳)CH:CH۲ ]

توضیحات: ( شیمی آلی )استر استیک اسید لینالول ؛ مایعی روغنی و بی رنگ با بوی ترنج که در cْ۱۱۰ ـ ۱۰۸ به جوش می آید ؛ در عطرها و به عنوان چاشنی استفاده می شود .

▪ لیتیم کلرید . lithium chloride

فرمول ترکیب: [ LiCl.۲H ۲O ]

توضیحات: ( شیمی معدنی )ترکیبی بی رنگ و محلول در آب که تشکیل بلورهای هشت وجهی را می دهد ؛ درcْ ۱۴ ذوب می شود ؛ برای تشکیل شورآب غلیظ ، در سیستمهای تهویه مطبوع تجاری وبه عنوان پیروتکنیک در گدازآورهای جوشکاری و لحیم کاری استفاده می شود .

▪ لیتیم فلوئورید . lithium FLUORIDE

فرمول ترکیب: [ LiF ]

توضیحات: ( شیمی معدنی )گردی به رنگ سفید و سمی که در cْ ۸۷۰ ذوب می شود ؛ درcْ۱۶۷۰ به جوش می آید ؛ نامحلول در الکل ، کمی محلول در آب و محلول در اسید ها ؛ به عنوان محیط مبادلة گرما ، گدازآور و جوشکاری و لحیم کاری ، در سرامیکها و به عنوانو به عنوان بلور در دستگاههای مادون قرمز استفاده می شود .

▪ لیتیم یدید . lithium iodide

فرمول ترکیب: [ ]

توضیحات: ( شیمی معدنی )بلورهایی محلول در آب و الکل سفید ؛ Lit درcْ ۴۴۶ ذوب می شود ؛LiI.۳H۲O درcْ ۷۲ آب از دست می دهد ؛ در پزشکی عکاسی و آبهای معدنی استفاده می شود

▪ لیتیم مولیبدات . lithium molybdate

فرمول ترکیب: [ Li۲ MoO۴ ]

توضیحات: ( شیمی معدنی ) بلورهایی به رنگ سفید و محلول در آب که در cْ ۷۰۵ ذوب می شود ؛ به عنوان کاتالیزگر کراکینگ ( نفت ) کاتالیزوری و مادة افزودنی آسیا برای فولاد استفاده می شود .

▪ لیتیم نیترات . lithium nitrate

فرمول ترکیب: [ NiNO۳ ]

توضیحات: ( شیمی معدنی ) گردی بی رنگ و محلول در اب و الکل که در cْ ۲۶۱ ذوب می شود ؛ به عنوان محیط مبادلة گرما ، در سرامیکها ، آتشبازی ، پلهای نمکی و سیستمهای سردسازی استفاده می شود .

▪ لیتیم استئارات . lithium stearate

فرمول ترکیب: [ LiC ۱۸H ۳۵O۲ ]

توضیحات: ( شیمی معدنی ) بلورین به رنگ سفید با نقطة ذوب cْ۲۲۰ ؛ در مواد آرایشی ، پلاستیکها و گریسها و به عنوان بازدارندة خوردگی در نفت استفاده می شود .

▪ لیتیم تترابورات . lithium tetraborate

فرمول ترکیب: [ Li۲ B ۴O ۷.۵H ۲O ]

توضیحات: ( شیمی معدنی ) بلورهایی به رنگ سفید که در cْ ۲۰۰ آب از دست می دهد ؛ نامحلول در الکل ، محلول در آب ؛ در سرامیکها استفاده می شود .

▪ لوفین . lophine

فرمول ترکیب: [ C ۲۱H ۱۶O۲ ]

توضیحات: ( شیمی آلی ) ترکیبی بلورین ، بی رنگ و نامحلول در آب ، که در cْ ۲۷۵ ذوب می شود ؛ به عنوان معرف در آزمونهای خنثی سازی فلوئورسان استفاده می شود .

▪ سرب کرومات . leadchromate

فرمول ترکیب: [ PbCrO۴ ]

توضیحات: ( شیمی معدنی ) بلورهایی به رنگ زرد ، نامحلول در آب و سمی که در cْ ۸۴۴ ذوب می شود ؛ محلول در اسیدها ؛ به عنوان رنگدانة رنگ استفاده می شود .

رحمتی

http://www.shimi-۳۵۲.blogfa.com/cat-۱۲.aspx