آینده خورشید و ستارگان

شاید ۶ میلیارد سال دیگر ،«کسی» از جایی دیگر از عالم به سوی ما نگاه کند و بجای خورشید و زمین با چنین صحنه ای روبرو شود، صحنه ای که بجامانده از خورشید و منظومه مرده است.