مركز عالم كجاست؟

در این مقاله، ما به دنبال مركز كیهان می گردیم. در زمینه مركز عالم ماده (كیهان)، نظریات گوناگونی مطرح شده اند كه از لحاظ تاریخی، دو سیستم «زمین مركزی» و «خورشید مركزی» نظریات مهم تاریخی به شمار می روند. هر دو سیستم از لحاظ علمی تجربی باطل شده اند.