حیات در كیهان

ما بر اساس دانش امروزی خود می‌توانیم چنین حساب كنیم كه شاید میلیاردها دستگاه خورشیدی با سیاره‌هایی مشابه زمین در عالم وجود دارد كه به هر حال مشكل بتوانیم با سفینه‌های فضایی خود به آنها دست یابیم.