میدان فوق العاده ژرف

دانشمندانی كه عمیق ترین عكس كیهان كه توسط تلسكوپ فضایی هابل تهیه شده است را مطالعه می كنند به یك معمای بزرگ برخورده اند: انبوه ستارگان كجا هستند؟