نقشه كل جهان

ساده ترین تاریخ جهان در زمان موهومی به شكل كره ای مدور همانند سطح زمین است كه البته دو بعد بیشتر دارد. این تاریخ تعیین كننده تاریخ جهان در زمان واقعی است كه آن را تجربه می كنیم كه در آن همه نقاط فضا در جهان یكسان است و با گذشت زمان گسترش می یابد.