انرژی سیاه انقلابی در اخترفیزیك

به رغم مفاهیمی كه هفتاد سال پیش مطرح و پذیرفته شدند، امروز پژوهشگران عقیده دارند كه عالم به سرعت در حال گسترش است. آنها این انرژی تسخیرناپذیر دافعه را شاهدی بر وجود نوعی انرژی ناشناخته و دارای قدرت و حضور مطلق می دانند...