خوشه جوان و ابر الكترونی

ستاره شناسان ناسا، ابر پر انرژی از الكترون ها را كه یك خوشه جوان را احاطه كرده است كشف كرده اند.