دروغ بزرگ سفر به ماه

بار دیگر پخش تلویزیونی تصاویر فرود مریخ‌پیما بر سطح این سیاره، بینندگان تلویزیونی را با كهكشان‌ها پیوند داد. اما این تصاویر، پرسشی قدیمی‌را در اذهان كارشناسان زنده كرد؛ ابهامی‌درباره یك نمایش تلویزیونی مشابه در ۳۷ سال پیش!