انسان و فضا

ازجمله ی آنچه ارزش انجام دادن دارد كمتر كاری است كه بدون خواب وخیال تحقق یابد. اما آنچه درخوا ب می بینیم درصورتی ثمر بخش تواند بود كه مهار عقل شود وپایه ای ازواقعیت داشته باشد.اگرچه بیشتراز۲۰۰۰ سال است كه انسانها به حدس وگمان سخن ازمسافرتهای فضایی رانده اند.تنها درآغاز قرن هفدهم بود كه این حدس وگمانها پایه ای علمی یافت.