آینده كاوش های كیهانی بشر

در عمر تقریبی پانزده میلیارد ساله جهان، بشر با زمان ناچیز ده هزار ساله عمر خود وقایع بی شماری را پشت سر گذاشته است. بشر هر چه به جلوتر آمده، به حقایق حیرت انگیزتری پی برده است. دریافت های علمی چند قرن اخیر بیش از میزان آن در تمام ادوار تاریخ بشر بوده و هیچ چیز شگفت انگیزتر و جالب تر از این یافته ها و حقایق نبوده است.