خلاصه‌ای‌ از تاریخ‌ نجوم‌ : از یونان‌ باستان‌ تا قبل‌ از كوپرنیك‌

شاید به‌ نظر بعضی‌ها پرداختن‌ به‌ تاریخ‌ علم‌، كاری‌ عبث‌ باشد، ولی‌ اگر اهمیت‌ فلسفة‌ علم‌ را درك‌ كرده‌ باشیم‌، آنگاه‌ سخن‌ ایمره‌ لاكاتوش‌ بسیار سودمندخواهد بود: "فلسفة‌ علم‌ بدون‌ تاریخ‌ علم‌ تهی‌ است‌، تاریخ‌ علم‌بدون‌ فلسفة‌ علم‌ نابیناست‌."