جهانی همانند جهان ما

پژوهشگران هر چه بیشتر و بیشتر سیاره های جدیدی را كشف می كنند كه به دور ستارگان ناشناس می گردند. آیا كشف «زمینی دیگر» محتمل تر می شود؟