مرگ بزرگترین ستاره كهكشان راه شیری

بزرگ ترین ستاره كهكشان ما در داخل یك پیله قرار دارد و این پیله به شكل توپ راگبی است. از سال ۱۸۹۱ تا به حال ستاره ETA Carinae متحمل انفجارهایی تماشایی شده است. ستاره شناسان از اتفاق هایی كه در این ستاره غول آسا روی می دهد، بسیار متعجب شده اند.