سیاهچاله مو ندارد

شكل بالا فضا نوردی را نشان می دهد كه در ساعت ۵۷/۵۹/۱۱ روی یك ستاره در حال رمبش فرود می آید و همانطور كه ستاره براثر گرانش شدید آن كه هیچ سیگنالی نمی تواند از آن بگریزد، تا زیر شعاع بحرانی منقبض شود، فضانورد نیز به ستاره ملحق می شود. فضانورد در فاصله های زمانی مشخص سیگنال هایی را از ساعت خود به فضاپیمایی كه در حال چرخش دور ستاره است، ارسال می كند.