موتور مغناطیسی به نام منظومه شمسی

همه می گویند منظومه شمسی اما من می خواهم بگویم یك موتور مغناطیسی بسیار عظیم به نام منظومه شمسی.